Tag: ศาสนาเต๋า

25
Oct
2021
Posted in ดูดวง

ห้ามเด็ดขาด ! 4 อาหารห้ามกิน ความเชื่อลัทธิเต๋ากินแล้วเป็นบาปมหันต์

ศาสนาเต๋า หรือ ลัทธิเต๋า คือ ลัทธิหนึ่งซึ่งคุณลักษณะคล้ายศาสนาแต่ไม่ครบองค์ประกอบ แต่คำสอนประกอบด้วยหลักปรัชญา และคติความเชื่อหลายอย่างนั้นยากซับซ้อน โดยธรรมดาแล้วเต๋าเกี่ยวข้องกับการไหลของจักรวาลหรือพลังที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติที่ทำให้ทุกสิ่งสมดุลและเป็นระเบียบ เต๋าได้รับการพิจารณาว่าคือต้นกำเนิดของการดำรงอยู่และ การไม่ดำรงอยู่ จะยึดคำสอนหยิน แทน ความมืดและหยาง แทน ความสว่างแห่งจักรวาลและสะท้อนพลังความดีและความชั่วในตัวสาวกบางคนเชื่อว่าลัทธิเต๋าเชื่อในลัทธิพหุเทวนิยม ปฏิบัติการสักการะบูชาบรรพบุรุษ จะสักการะบูชาบรรพบุรุษในช่วงวันหยุดตามปฏิทินที่มีการเตรียมอาหารเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาเทพเจ้าหรือวิญญาณ แต่คำสอนจะ…